Centrum voľného času, Ilava

Centrum voľného času, Ilava

Centrum voľného času v Ilave

Adresa: Farská 84/5, 019 01 Ilava
Telefón:042 / 44 65 184
E-mail:cvc@ilava.sk

CVČ
Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovnú, vzdelávaciu , záujmovú,
rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roku, vrátane prázdnin.

Úlohou zaradenia je:
- usmerňovať a uspokojovať rozvoj záujmov detí, mládeže a ich rodičov,
- vytvárať podmienky pre rozvoj schopností v praktickej činnosti,
- podporovať návyky účelného využívania voľného času,
- motivovať mladých ľudí k sebarealizácii a k harmonickému rozvoju bez ohľadu na sociálne
postavenie, materinský jazyk či farbu pleti,
- poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou školským zariadeniam, občianskym združeniam, a ďalším právnickým, alebo fyzickým osobám, ktoré o spoluprácu požiadajú, alebo sa vzájomne dohodnú.

Dôraz kladieme na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno -patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, rozvoj informačných a poradenských služieb pre deti a mládež, vytváranie predpokladu pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov v záujme účinného napĺňania miestnej i regionálnej politiky voči mladej generácii.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.